Publicacions d'Amics del País

Llei de Foment de la Ciència i la Innovació empresarial i d’ordenació de la recerca

Posicionament del Cercle respecte la nova llei de Foment de la Ciència. Reflexió crítica i propostes de millora en la línea de promoure un canvi fonamental en el seu articulat per tal de que pugui ser una llei amb perspectives de futur que ens condueixin cap a l’objectiu de l’i2010 (A European Information Society for growth and employment).

Llei de Foment de la Ciència i la Innovació empresarial i d’ordenació de la recerca.

Els principis bàsics d'aquesta Llei s'inspiren en els objectius de la Unió Europea establerts en el Consell Europeu de Lisboa de l'any 2000, a través dels quals i basant-se en el coneixement, Europa ha d'esdevenir més competitiva i dinàmica, capaç de créixer econòmicament d'una manera sostenible amb més i millors llocs de treball i amb una major cohesió social, objectiu que es va concretar en el Consell Europeu de Barcelona de l'any 2002.

En aquest context, en el segon article del Títol preliminar, Disposicions generals de la Llei, se'n determinen els objectius (en concret 11, enumerats de a-k); d'aquests 11, únicament l’objectiu c), fa referència explícita a l’empresa: “contribuir al canvi de l’estructura productiva catalana mitjançant un procés d’innovació empresarial i la seva projecció internacional”, la resta són més propis del desenvolupament científic tant a nivell de recerca pura com aplicada.

Cal indicar que els objectius establerts són molt amplis, generalistes i en els que tots podem estar d’acord però no s'hi concreta cap mesura per tal d’assolir els reptes de competitivitat i transformació de la indústria, ni s'hi defineixen compromisos avaluables. Per la seva amplitud la llei incorpora aspectes que són clarament competències d’altres conselleries, en especial els objectius d’innovació empresarial que pertanyen a indústria, o d’internacionalització que són més aviat de comerç. Probablement per aquest motiu, la llei està centrada en un 80% en la ordenació de la recerca i sols en un 20% en la innovació empresarial. Tanmateix en cap cas no s'hi citen prioritats d’inversió per assolir els canvis qualitatius que la societat del coneixement requereix.

Contingut:

L’avantprojecte de llei consta d’una exposició de motius, cinquanta-cinc articles estructurats en sis títols, una disposició derogatòria i una disposició final.

L’exposició de motius presenta l’objectiu de l’avantprojecte de llei, el títol preliminar (Disposicions generals) (articles 1 a 4) defineix la finalitat de la llei, els seus objectius i els principis informadors de la política de foment de la ciència i la innovació i ordenació de la recerca.

El títol I (El sistema de recerca, desenvolupament científic i tecnològic i d’innovació), articles 5 a 16, regula i defineix el sistema de recerca, desenvolupament científic i tecnològic i d’innovació així com els diferents agents que l’integren.

El títol II (L’organització de l’administració de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit del foment de la ciència, de la recerca i desenvolupament científic i tecnològic i d’innovació) (articles 17a 28), regula l’organització de l’administració de la Generalitat de Catalunya per exercir les seves competències en R+D i en innovació.

El títol III (L’Agència de la Recerca de Catalunya), articles 29 a 37, regula la creació de l'Agència de la Recerca de Catalunya (entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat), com a mecanisme de coordinació de la gestió de la recerca, de la innovació i de la transferència de coneixement.

El títol IV (La carrera investigadora), articles 38 a 41, defineix el personal investigador i regula els seus drets i deures establint els elements fonamentals de la carrera investigadora.

El títol V (Mesures de foment), articles 42 a 55, estableix les mesures de foment de la recerca, del desenvolupament científic i tecnològic i de la innovació empresarial i de la transferència de coneixement.

La disposició derogatòria regula la derogació de totes les disposicions que s’oposen al que estableix la present Llei i la disposició final primera permet que el Govern dicti les disposicions necessàries per al seu desplegament.

[... En els documents relacionats, podeu trobar un fitxer pdf amb el text íntegre ...]

X

Subscriu-te al butlletí

Tota l'actualitat d'Amics del País al teu correu. Subscriure-m'hi ara
Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +